Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

www.niezapominajkowo.eu zwanego Niezapominajkowa Kraina

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego Niezapominajkowa Kraina

2. Właściciel zastrzega sobie prawo zmian treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie, co wiąże się z obowiązkiem jego przestrzegania od momentu publikacji w Serwisie.

3. Właścicielem serwisu jest Renata Nowak.

4. Właściciel ma prawo do przekazania obowiązków Administratora osobom trzecim na podstawie upoważnień określających ich obowiązki i zakres odpowiedzialności.

5. Użytkownikiem Serwisu może być osoba pełnoletnia, która po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem dokona rejestracji i ma założone konto.

6. Dokonanie rejestracji jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

7. Rejestracja jest dobrowolna, a zakres przekazanych informacji (oprócz nicka i adresu e-mail) jest zależny wyłącznie od woli użytkownika.

8. Nick podany przy rejestracji nie może być określeniem wulgarnym, obraźliwym lub też być kojarzony w jakikolwiek sposób z postacią historyczną, osobą publiczną, organizacją lub instytucją. Administrator może odmówić rejestracji konta, którego nick narusza ten punkt Regulaminu.

9. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Użytkownika, zmiany nicka może dokonać wyłącznie Administrator.

10. Użytkownik ma prawo do posiadania wyłącznie jednego konta w Serwisie.

11. Administrator ma prawo usunąć konta wielokrotnie założone przez jedną osobę oraz usunąć lub zablokować konta nieaktywne.

12. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych prawidłowym funkcjonowaniem serwisu, za uprzednią zgodą Właściciela, Użytkownik może posiadać więcej kont niż jedno.

13. Korzystanie z Serwisu nie jest związane z jakimikolwiek opłatami ze strony Użytkowników.

14. Użytkownik przejmuje wszelkie zobowiązania prawne i materialne oraz koszty ew. procesów sądowych w przypadku, gdyby jakakolwiek osoba wystąpiła z roszczeniami wobec właściciela lub administratorów, a roszczenia te byłyby skutkiem czynności dokonanych w Serwisie przez Użytkownika.

15. Serwis jest moderowany i Administrator ma prawo do usuwania treści zamieszczanych przez Użytkownika, jeżeli uzna je za obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego, niezgodne z treścią Serwisu lub poszczególnych jego fragmentów. Decyzje Administratora podjęte w powyższym zakresie są ostateczne i nieodwołalne.

16. Właściciel może w każdej chwili podjąć decyzję o zakończeniu działania Serwisu (co winno być poprzedzone odpowiednim komunikatem ogłoszonym w Serwisie co najmniej na miesiąc przed terminem zamknięcia).

17. Właściciel zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczania zakresu działania serwisu lub też przerw w jego działaniu, co może być związane z potrzebami natury technicznej lub też organizacyjnej.

18. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za:

• nieprawidłowości w działaniu serwisu,
• nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu na skutek działania Użytkowników i innych osób, i szkody jakie z tego mogą wyniknąć,
• utratę treści zamieszczonych przez Użytkowników oraz wynikające z tego ewentualne szkody.

Zasady umieszczania tekstów w Serwisie

19. Użytkownik ma prawo do umieszczania nieodpłatnie w Serwisie swoich utworów, wypowiedzi, komentarzy, informacji itp. i oświadcza, iż posiada do nich wyłączne prawa autorskie.

20. Używanie, kopiowanie i rozpowszechnianie tekstów, utworów i innych materiałów udostępnianych przez Serwis jest ograniczone prawami autorskimi.

21. Konsekwencje zamieszczenia przez Użytkownika tekstów, do których nie posiada on praw autorskich, obciążają wyłącznie jego i może to spowodować zablokowanie konta tego Użytkownika.

22. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie treści wulgarnych, obraźliwych, naruszających prawo lub zasady współżycia społecznego, niezgodnych z treścią Serwisu jako całości lub też poszczególnych jego fragmentów. Interpretacja treści dokonywana jest przez Administratora.

23. Zabronione jest prowokowanie lub eskalowanie przez Użytkownika sytuacji konfliktowych, obrażanie innych Użytkowników lub innych osób w swoich tekstach (wiersze, komentarze, wiadomości itp.).

24. Użytkownik nie ma prawa przekazywania tekstów o charakterze komercyjnym (reklama, zachęcanie do zakupów określonych produktów itp.).

25. Zabrania się Użytkownikom działania na szkodę Serwisu.

26. Administrator może ustanowić inny czasowy limit publikacji w Serwisie tekstów, utworów i innych materiałów niż obowiązujący obecnie - 2 wiersze w ciągu 24 godzin.

27. Administrator ma prawo usuwania tekstów, czasowego lub stałego blokowania dostępu, lub też usuwania kont Użytkowników naruszających zasady określone w niniejszym Regulaminie.

28. Użytkownik ma prawo wnosić do Administratora o usunięcie tekstów innego Użytkownika, które uważa za niezgodne z treścią postanowień niniejszego Regulaminu.

29. Użytkownik może kontaktować się z Właścicielem i Administracją za pośrednictwem modułu Wiadomości Prywatnych zainstalowanego w Serwisie lub odpowiedniego formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie.

30. Administrator ma prawo dokonywania w przekazanych przez Użytkownika materiałach zmian, poprawek.

31. Za poprawność ortograficzną, gramatyczną, zamieszczonego tekstu odpowiada jego autor.

32. Każdy użytkownik po zarejstrowaniu się otrzymuje 10 pkt., a następnie może zdobywać kolejne za:
- dodanie własnego tekstu (poezja lub proza) - 1 pkt.
- dodanie komentarza (bez względu na liczbę zamieszczonych przez danego autora komentarzy pod jednym utworem - punktowany jest tylko pierwszy z nich) - 1 pkt.
- dokonanie oceny utworu - 1 pkt.
Zestawienie ilości zdobytych punktów znajduje się w oddzielnych blokach: "Najaktywniejsi Użytkownicy" oraz "Twoje punkty" .... po prawej stronie witryny.
Ilość posiadanych punktów jest również widoczna w profilu każdego użytkownika. Dodatkowo każdy może sprawdzić historię zdobywanych przez siebie punktów klikając na stronie własnego profilu - Zdobyte punkty - Pokaż

33. Blok o nazwie "Najczęściej czytani" zawiera ranking autorów, których teksty są najczęściej czytane. Każde unikalne otworzenie strony z tekstem wybranego autora powoduje automatyczne przyznanie autorowi czytanego przez nas tekstu 1 punktu.

Postanowienia końcowe

34. Każdy Użytkownik przed rejestracją obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.

35. Na wniosek Użytkownika, jego konto może być zablokowane przez Administratora, w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do Regulaminu.

36. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu skutkować będzie upomnieniem, blokadą konta na czas określony, blokadą konta na czas nieokreślony lub usunięciem konta. Decyzje te podejmowane są przez Administratora, a ostateczną decyzję podejmuje Właściciel Serwisu.

37. Użytkownik w sporze z Właścicielem lub Administracją nie może powoływać się na brak znajomości treści niniejszego Regulaminu.

38. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Właściciela i nie podlega odwołaniu.